Sekce sociální prevence - Diakonie – Západ 

Tato sekce Diakonie  – Západ  nabízí podporu a pomoc ohroženým či znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti, ale především dětí a mládeže o existenci služeb krizové pomoci vhodnou formou tak, aby v případě potřeby měli odvahu a dostatek kompetencí (informací, schopností a dovedností) tyto služby využít. Zároveň jim i jejich rodinám zajistit zkvalitnění služeb krizové intervence a komplexnost pomoci a podpory spolupracujících odborníků při zvládání krizové situace, ve které se ocitli.

Abychom vytyčeného cíle dosáhli, realizujeme řadu dílčích aktivit – od primární prevence ve školách až po poskytování krizové pomoci dětem a jejich rodinám v prostorách našich zařízení. Velmi dobře si uvědomujeme, že součástí přirozeného prostředí dětí a mladých lidí v rodinách i ve školách jsou jejich průvodci – rodiče a pedagogové. Naší snahou je, aby všichni aktéři rodinného i školního prostředí, ve kterém děti a mladí tráví největší část svého života, spolupracovali a v případě neshody či nepohody dokázali najít bezpečné řešení ať už sami, nebo za podpory odborníků. Naše služby nabízíme také jim.

Mezi aktivity sekce patří:


Projekt HelpYou.cz

Portál HelpYou.cz je místo určené pro všechny, kteří se rozhodli předcházet krizi, i těm, kteří se nyní nacházejí v tíživé životní situaci a chtějí nalézt řešení.  Je určený pro děti a mládež, ale také rodiče a pedagogické pracovníky. Jednotlivé cílové skupiny na něm mimo jiné naleznou spoustu odkazů na pomoc v konkrétních situacích, které je trápí, ale také např. kontakty na organizace působící v jejich kraji, které jim v těžkých chvílích mohou nabídnout odbornou pomoc.

Program primární prevence Podívej se kolem

Tento projekt se zaměřuje především na primární prevenci a osvětu. Jeho cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o krizi jako příležitosti k pozitivní změně, zvýšit občanskou připravenost na poskytování vzájemné pomoci a svépomoci v krizových situacích a zlepšit dostupnost odborné krizové pomoci v Plzeňském kraji. Hlavní formou, kterou uvedeného cíle dosahujeme, jsou preventivní aktivity zaměřené na žáky a studenty středních škol a jejich učitele, výchovné poradce a metodiky prevence.

Projekt Kudy kam

Hlavním cílem primárně preventivního projektu je vzdělávání dětí a mladých v oblasti rizika obchodování s lidmi a komerčního sexuálního zneužití, posílení jejich kompetencí k rozhodování v běžných i obtížných životních situací. Program přispívá k výchově dětí k vědomí vlastních práv a povinností a učí je rozpoznávat situace, které mohou být pro ně nebezpečné z hlediska porušování jejich bezpečnosti, práv a svobod.

Projekt Archa - Vylodění

Tento projekt je pilotním projektem podpořeným nadací Sirius, jehož záměrem je navrhnout a v rámci pilotních škol vyzkoušet a ověřit možnosti mezirezortní spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Projekt zapojil trojlístek škola – dítě – rodina, ale také další odborníky z oblasti školství (zájmová oblast), zdravotnictví, sociální práce (pracovníci OSPOD, neziskové organizace apod.). Projekt je realizován v průběhu školních let 2012/13 a 2013/14.

Hlavní cíle projektu:

  1. přiblížit anonymní krizovou pomoc dětem do jim známého prostředí, tedy na půdu školy 

  2. propojit roli lektora primární prevence s rolí krizového interventa

  3. rozšířit čas a rozsah působení preventisty ve škole

  4. prostřednictvím zvolených aktivit zapojit do realizace primární prevence kromě preventisty/krizového interventa (dále jen P/KI) také žáky samotné, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče žáků

  5. pozitivně ovlivňovat klima školy společným zapojením výše uvedených subjektů

  6. posílit školní poradenské pracoviště zvláště v těch školách, ve kterých není dostupný školní psycholog.

Projekt Rodiče a děti školou povinní

Cílem projektu je podpora dětí se sociálním znevýhodněním v oblasti vzdělávání. Pro každé dítě zapojené do projektu vytvoří speciální pedagog ve spolupráci s učitelem dítěte a rodiči individuální plán mimoškolní přípravy. Do rodiny pak dochází dobrovolník, který dítě v mimoškolní přípravě podporuje a doprovází. Dítě se pak může účastnit také tzv. dětské skupiny, jejímž cílem je podpora celkového rozvoje jeho osobnosti a v důsledku toho i zvyšování jeho kompetencí pro život. Vzdělávací aktivity jsou připraveny též pro rodiče těchto dětí – mají možnost vzájemného sdílení se i dalších podpůrných aktivit v rámci tzv. rodičovských skupin.

V rámci projektu je navázána spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni. Studenti učitelství Pedagogické fakulty mají nejen možnost zapojit se do projektu jako dobrovolníci, ale mohou se též více seznámit s problematickou sociálního znevýhodnění dětí i se systémem návazných odborných sociálních služeb pro rodiny s dětmi v rámci vzdělávacích seminářů realizovaných v průběhu jejich výuky.

 

Sociální služby sekce prevence:

Plus pro lidi v krizové situaci 

Ambulantní krizové centrum pro děti, mládež a dospělé. V prostorách našeho zařízení na adrese Prokopova 25 v Plzni (naproti Komornímu divadlu, blízko zastávky trolejbusu č. 13) poskytujeme následující služby: pomoc v obtížné životní situaci (jednorázovou konzultaci i dlouhodobější provázení), výchovné poradenství, pastorační poradenství, psychologické poradenství či doprovod dítěte v zátěžových situacích. Služby jsou anonymní, diskrétní a bezplatné a lze je využít i bez objednání v provozních hodinách: Pondělí-pátek 8:30–17:00. Telefon: 733 414 421, e-mail: plus@diakoniezapad.cz.

Více informací naleznete zde.


Archa pro rodiny s dětmi

Zařízení služeb pro rodiny s dětmi nabízí krátkodobé služby krizové pomoci či dlouhodobého doprovázení rodinám s dětmi do 18 let, které se ocitly v obtížné životní situaci a na její řešení již nestačí samy. Ambulantní služby lze využít v prostorách našeho zařízení na adrese Prokopova 17 v Plzni (naproti Komornímu divadlu, blízko zastávky trolejbusu č. 13), terénní služby přímo v přirozeném prostředí rodiny poskytujeme rodinám žijícím na Plzeňsku, Rokycansku, Dobřansku, Horažďovicku, domažlicku a Sušicku. Služby jsou diskrétní a bezplatné. Telefon: 733 614 645, e-mail: archa@diakoniezapad.cz

 Více informací naleznete zde.

 

Kluby pro děti a mládež

Naše Kluby poskytují služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jsou určeny dětem a mladým ve věku 6 až 20 let v lokalitách Plzeň, Rokycany, Horažďovice, Domažlice, Dobřany. Návštěvníkům Klubů nabízejí naši pracovníci řadu volnočasových aktivit v prostorách klubů či venku, využít však mohou také individuální rozhovory při řešení každodenních či obtížných životních situací či řadu dalších skupinových aktivit (besed, workshopů apod.) zaměřených především na předcházení vzniku rizikového chování. Tel. 731 517 377, e-mail:
kluby@diakoniezapad.cz.

 Více informací naleznete zde.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha